Kovošrot, sběrné suroviny, odpady Metal scrap

Často kladené dotazy

PROČ JE VĚKOVÁ HRANICE VSTUPU DO REGISTRU 18 - 35 LET?

Dolní věková hranice je dána zákonem. Horní věková hranice se může zdát někomu příliš nízká, ale má své opodstatnění.
Základem při výběru vhodného dárce pro určitého pacienta je shoda v HLA znacích. Při výběru vhodných dárců však lékaři transplantačních center zvažují i řadu dalších faktorů. Jedním z nich je také věk dárce. Lékaři volí co nejmladší dárce, protože úspěšnost přihojení štěpu pacientovi pak bývá vyšší. Pravděpodobnost, že bude dárce vybrán k odběru, se tedy s přibývajícím věkem snižuje.
Věkové omezení pro vstup dárců do registru je dáno i ekonomickými důvody. Zařazení nových dárců do registru je poměrně nákladné. Vstupní vyšetření nejsou v současné době hrazena žádnou zdravotní pojišťovnou ani ze státního rozpočtu, a tak veškeré náklady hradí registr.
Víme, že je řada lidí ochotných ke vstupu do registru a k odběru krvetvorných buněk, u kterých je jedinou překážkou věkové omezení. V současné době však nemůžeme jejich ochoty k registraci využít.

MOHU SE NECHAT OTESTOVAT PRO KONKRÉTNÍHO PACIENTA?

Chápeme, že častou motivací zájmu o vstup do registru je příběh konkrétního člověka většinou z blízkého okruhu rodiny a známých. Není však v možnostech registru vyšetřit zájemce o darování pouze jednomu konkrétnímu příjemci. Posláním registru je nábor, registrace a vyhledávání dobrovolných anonymních nepříbuzných dárců, ochotných pomoci pacientovi kdekoliv na světě.
Výjimku tvoří vyšetření a odběry příbuzných dárců, které jsou vyžádány transplantačním centrem nebo zahraničním registrem. Jsou to případy ojedinělé a jedná se zejména o sourozence pacientů, kteří žijí daleko, a bylo by příliš komplikované, aby potenciální dárce cestoval na vyšetření a odběr do transplantačního centra v místě, kde je léčen pacient.

MUSÍ MÍT DÁRCE STEJNOU KREVNÍ SKUPINU JAKO PACIENT?

Ne, nemusí. I když je shoda v krevní skupině při transplantaci výhodou, rozhodující je shoda v HLA znacích (genetické znaky na povrchu bílých krvinek).

LIŠÍ SE NĚJAK DAROVÁNÍ ZAHRANIČNÍMU PACIENTOVI OD DAROVÁNÍ ČESKÉMU PŘÍJEMCI?

Pro dárce tato skutečnost neznamená žádný rozdíl. Proces přípravy a darování zůstává stejné.
Jestliže je nalezen v našem registru vhodný dárce pro zahraničního pacienta, musí registr zkoordinovat vše tak, aby dárce bez potíží podstoupil odběr v ČR a jeho krvetvorné buňky byly co nejrychleji transplantovány pacientovi.
Převoz krvetvorných buněk do zahraničí zajišťuje vyškolený kurýr, dárce nikam necestuje.
Veškerá předodběrová vyšetření i samotný odběr krvetvorných buněk na separátoru probíhá v Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze. Odběr kostní dřeně je prováděn ve FN Motol.

JE NUTNÉ HLÁSIT ZMĚNY OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ano, veškeré změny Vašich osobních údajů je nutné hlásit dárcovskému centru registru, které provede aktualizaci v databázi. Nenahlášením změn Vašich osobních údajů výrazně zkomplikujete Vaší dostupnost.

MŮŽU DAROVAT OPAKOVANĚ?

Po odběru krvetvorných buněk je dárce vyřazen z databáze registru. Dárce může být požádán o druhé darování, ale pouze pro stejného pacienta, kterému již krvetvorné buňky daroval.
Nejčastěji se jedná o dodatečný odběr dárcovských lymfocytů na separátoru a to již bez předchozí stimulace růstovým faktorem.
Výjimečně může být dárce požádán o opakovaný odběr plného štěpu (kostní dřeně nebo stimulovaných krvetvorných buněk), a to nejdříve 1 měsíc po prvním odběru.
Jiné podmínky platí pro příbuzenské darování krvetvorných buněk. Opakované darování pro rodinné příslušníky, pokud je nutné, je v praxi časté a záleží na postupech, které si určí transplantační centrum.

MÁM NÁROK NA PRACOVNÍ VOLNO A NĚJAKÉ VÝHODY SPOJENÉ S ODBĚREM KRVETVORNÝCH BUNĚK?

Rozhodnutí k darování krvetvorných buněk je věc dobrovolná a nedá se říci, že by byla jakýmkoliv způsobem pro dárce nebo jeho zaměstnavatele výhodná. Je potřeba obětovat svůj čas a i určité pohodlí v zájmu pacienta, který potřebuje transplantaci krvetvorných buněk. Naší snahou však je tuto nutnou zátěž dárci co nejvíce usnadnit.

  • Na veškerá vyšetření, která musí dárce před odběrem krvetvorných buněk podstoupit, má ze zákona nárok na placené volno.
  • V případě odběru krvetvorných buněk má dárce nárok na 96 hodin (tj. 4 pracovní dny) placeného volna a tato doba zpravidla stačí k tomu, aby se dárce po odběru zotavil.
  • Dále můžeme dárci po odběru poskytnout potvrzení o odběru k získání nároku na úlevu na daních.
  • V případě nalezení předběžné shody s pacientem je dárce zván na další vyšetření a jsou mu v plné výši hrazeny cestovní náklady. Dárce je také osvobozen od všech registračních a regulačních poplatků. Chápeme, že i tyto aspekty jsou velmi důležité při rozhodování, zda tento proces podstoupit či ne. Velmi bychom si přáli, aby námi dostupná a přijatá opatření byla dostačující.
  • Některé zdravotní pojišťovny v ČR nabízejí různé výhody a balíčky služeb ve svých speciálních programech pro dárce krve a krvetvorných buněk. Informujte se, prosím, u své zdravotní pojišťovny. Registr dárci po odběru vystaví potvrzení pro jeho zdravotní pojišťovnu.

MOHU Z REGISTRU VYSTOUPIT?

Ano, vystoupit z registru můžete kdykoliv, a to bez udání důvodů. Vaše rozhodnutí respektujeme a zůstává chráněno stejně, jako všechny Vaše identifikační údaje. Přesto doufáme, že většina dárců se zapisuje do databáze registru po rozsáhlé úvaze a své prvotní rozhodnutí změní jen z vážných důvodů.

PROČ EXISTUJÍ 2 REGISTRY?

Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze, vznikl v roce 1991. Český národní registr dárců dřeně má své působiště v Plzni a vznikl zhruba o 1 rok později. Obě pracoviště vzájemně spolupracují stejným způsobem jako se všemi ostatními registry na celém světě. Odběr krvetvorných buněk dárce podstupuje v Praze nebo v Plzni, dle sídla registru.
Dárce tedy může vstoupit do toho registru, který je bližší jeho bydlišti, a nezávisle na tom bude dostupný pro pacienty jak v České republice, tak v zahraničí.

MOHU SE DOZVĚDĚT VÝSLEDEK TRANSPLANTACE PACIENTA, KTERÉMU JSEM POMOHL?

Darování krvetvorných buněk je v našem registru ve shodě s národním i mezinárodním doporučením anonymní.
Dárcům proto nesdělujeme informace o samotné transplantaci a jejím výsledku, ani žádné údaje o pacientovi. Je však povolen jeden anonymní písemný kontakt mezi pacientem a dárcem, předání zprostředkuje registr.
Rozumíme snaze získat informace o pacientovi, ale zachování anonymity chrání obě strany před možnou psychickou a citovou zátěží. Vaše rozhodnutí darovat krvetvorné buňky vždy dává naději zachránit lidský život.

POKUD ZDE NEBO NA DALŠÍCH NAŠICH STRÁNKÁCH NENAJDETE ODPOVĚĎ NA SVŮJ DOTAZ, NEBO NENÍ-LI VÁM NĚCO JASNÉ, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM NA EMAILU:darci@medicon.cz

Obchod, demolice Ekologická likvidace autovraků
Na kole dětem Podporujeme Unicef

Stavíme, budujeme - první rok za námi....

... přečíst

100 let! Chceme vás opět potěšit!

... přečíst

Roztočili jsme pomocné šlapky

... přečíst

Chceš být s námi Na šrot?!

... přečíst

Nemohli jsme chybět! Veletrh práce 2016

... přečíst

firemní certifikáty mapka provozoven zelená firma mapka provozoven